Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thứ tư - 06/10/2021 11:21
Ngày 27/9/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ttỉnh đã có Quyết định số 145/QĐ-HĐPH về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Trưởng ban;
2. Ông Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Phó Trưởng ban;
3. Ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên;
4. Ông Lê Văn Tiến, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên.
5. Ông Đinh Tùng Lâm, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên;
6. Ông Hồ Giang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên;
7. Ông Phạm Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên;
8. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên;
9. Bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên;
Điều 2.
1. Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ tổ chức Cuộc thi theo đúng quy định pháp luật, Kế hoạch số 132/KH-HĐPH ngày 14/9/2021 và Thể lệ Cuộc thi.
2. Ban Tổ chức Cuộc thi làm việc kiêm nhiệm, theo chế độ tập thể. Chế độ, chính sách đối với Ban Tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Phó Trưởng ban Tổ chức thay mặt Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai các nội dung của Cuộc thi trực tuyến; xử lý công việc thường xuyên của Ban Tổ chức; quản lý mật khẩu phần mềm Cuộc thi trực tuyến.
4. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc Cuộc thi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết