Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến " tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thứ tư - 06/10/2021 11:13
Ngày 14/09/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐPH ngày 22/01/2021 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên giới quốc gia năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, góp phần nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc;
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả;
- Nội dung thi đảm bảo các quy định của pháp luật về biên giới, hải đảo, phù hợp với trình độ hiểu biết của mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, bám sát mục đích của Cuộc thi;
- Phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện thông tin khác.
II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI
1. Tên gọi cuộc thi: cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Phạm vi và đối tượng dự thi: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3. Nội dung thi
- Tìm hiểu các quy định của pháp luật về biên giới, hải đảo;
- Kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật.
III. HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, THỜI GIAN THI
1.  Hình thức thi
Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn, trả lời Bộ câu hỏi được chọn ngẫu nhiên với nội dung về các văn bản pháp luật trong nội dung thi. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Website và Thể lệ Cuộc thi.
2. Tiến độ thực hiện
- Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 10/10/2021: xây dựng Thể lệ, thành lập Ban Tổ chức, xây dựng Bộ đề thi và các nội dung liên quan đến Cuộc thi; triển khai kế hoạch, đăng tải thông tin về cuộc thi, phát động cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh;
- Từ ngày 10/10/2021: phát động Cuộc thi và tổ chức thi.
3. Thời gian thi: bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 10/10/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/11/2021.
Công bố kết quả  sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc thi, tuỳ theo tình hình thực tế để tổ chức trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải.
IV. KHEN THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng: gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân tham gia dự thi, cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 20 giải khuyến khích.
2. Giá trị các giải thưởng
- Giải nhất: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;
- Giải nhì: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 900.000 đồng/giải;
- Giải ba: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 700.000 đồng/giải;
- Giải khuyến khích: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng/giải.
V. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước cấp cho công tác PBGDPL và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí t chức triến khai Cuộc thi tại đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, giúp Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Tổ Thư ký và Quyết định thành lập Tổ biên soạn câu hỏi và đáp án;
- Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi;
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Cuộc thi, phát động tham gia Cuộc thi;
- Tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh việc tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi. Báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh sau khi kết thúc cuộc thi;
- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho Cuộc thi.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Liên kết website của Cuộc thi với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhằm phát động rộng rãi đến các đối tượng tham gia Cuộc thi.
3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch này, liên kết website của Cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và phát động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia Cuộc thi, đảm bảo ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi.
4. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình: thường xuyên theo dõi và đưa tin về Cuộc thi, tích cực phát động tham gia Cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng. Báo Quảng Bình có trách nhiệm xây dựng chuyên mục về Cuộc thi trực tuyến trên Trang báo điện tử nhằm phát động rộng rãi đến các đối tượng tham gia Cuộc thi.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức triển khai tại cơ quan, đơn vị mình, liên kết Website của Cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo trong toàn ngành tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.
7. Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tư pháp cùng cấp tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch, tham mưu đề nghị UBND liên kết website của Cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của địa phương; phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo việc tuyên truyền, phát động rộng rãi về Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp khác ở địa phương.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, hướng dẫn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết