Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  •   14/03/2021 23:18
  •   129
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐ ngày 24/02/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau: